O skupině BONEFARITA

Vítáme Vás na stránkách skupiny BONEFARITA. Naše činnost je zaměřena na zemědělskou výrobu, využívání obnovitelných zdrojů energie, komoditní obchody a služby. Tyto aktivity chceme nadále rozvíjet v rámci filosofie společnosti tak, abychom uskutečnili naše představy o efektivním hospodaření na zemědělské půdě a citlivém využití přírodních zdrojů pro energetické účely.

Součástí skupiny jsou jednotlivé specializované společnosti:

Bonefarita WS s.r.o. (rychle rostoucí dřeviny)
AGROPROFIT, spol. s r.o. (zemědělská prvovýroba)
BP-PROFIT, spol. s r.o. (výroba elektrické energie z OZE – bioplyn, fotovoltaika na střechách)
MVE s.r.o. (výroba elektrické energie z OZE – malá vodní elektrárna)

Filosofie skupiny

Filosofií naší skupiny je efektivní využívání půdního fondu pro vyváženou produkci zemědělských komodit a přírodních obnovitelných zdrojů energie.

To v sobě zahrnuje citlivý přístup k integrovanému využití přírodních zdrojů:

SLUNCEVODAPŮDAROSTLINA-

na získávání využitelného energetického potenciálu a zemědělskou produkci.

Zemědělskou výrobu provádíme na vlastní a dlouhodobě pronajaté půdě, kterou považujeme za součást přírody a současně i za výrobní prostředek, který musí přinášet ekonomickou efektivitu jak pro nájemce, tak i pro majitele půdy.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou takové zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejich zásoba je z lidského pohledu téměř nevyčerpatelná nebo se obnovuje. Největší potenciál mají OZE založené na dopadajícím slunečním záření. Tato energie je využitelná přímo – jako energie přímého či rozptýleného slunečního záření nebo v transformovaných formách – energie biomasy, energie vody, energie větru, aj. Na tyto přírodní zdroje navazují další netradiční technologie např. kogenerace, spalování komunálního odpadu a některé další. Postupným rozšiřováním OZE můžeme přispět ke zpomalení vyčerpávání fosilních paliv, ale i ke zlepšování životního prostředí, neboť při jejich využívání nevznikají škodlivé emise oxidů síry a dusíku (kyselé deště), jaderné odpady a hlavně emise oxidu uhličitého, který je spojován s tzv. skleníkovým efektem a hrozícími globálními klimatickými změnami.