Zemědělská výroba

Motto:

Zemědělská půda je pro lidstvo jedním z nejvýznamnějších přírodních zdrojů, umožňující existenci a rozvoj veškerého života. Udržení úrodnosti a ostatních nezastupitelných funkcí půdy vyžaduje vysokou odbornost nájemců, kteří na ní provozují zemědělskou výrobu, a rovněž zvýšenou pozornost majitelů půdy, zaměřenou na její efektivní využívání a spravedlivé rozdělení výnosů.

Charakteristickým rysem zemědělství je vázanost na půdu. BONEFARITA GROUP provádí zemědělskou výrobu na vlastní a dlouhodobě pronajaté půdě, kterou považujeme za součást přírody a současně i za výrobní prostředek, který musí přinášet ekonomickou efektivitu jak pro nájemce, tak i pro majitele půdy.

Rostlinná výroba (AGROPROFIT, spol. s r.o.)

Rostlinná výroba je základním odvětvím zemědělské výroby, které se zabývá pěstování rostlin. Její produkty slouží k výživě lidí a hospodářských zvířat, rovněž i jako průmyslové suroviny. Ze všech produktů, které vytvářejí pěstované rostliny neboli zemědělské plodiny, je vhodná přibližně jedna čtvrtina pro lidskou výživu. Zbývající produkty jsou z největší části zužitkovány v živočišné výrobě jako krmiva a stelivo, menší část jako průmyslové suroviny (např. energetické plodiny) a asi 10-20% posklizňových zbytků obohacuje přímo půdu o organické látky humus.

BONEFARITA GROUP hospodaří na půdě takovým způsobem, aby byla zajištěna rentabilita vložených prostředků v každé obdělávané lokalitě. Využívá k tomu pěstování tradičních plodin (převážně obiloviny, olejniny) i energetických plodin (převážně rychle rostoucí dřeviny ve vhodných lokalitách).

Živočišná výroba (AGROPROFIT, spol. s r.o.)

Živočišná výroba je významnou součástí zemědělské výroby. Smysl jejího provozování je všude tam, kde se efektivně zhodnotí rostlinná produkce. BONEFARITA WS usiluje o její rentabilní provozování s možností energetického využití její vedlejší produkce (hnůj, kejda).

BONEFARITA WS se kromě zemědělské výroby aktivně zabývá využitím energetických plodin 2. generace. Účastní se mezinárodního projektu BIO-HEAT, jehož hlavním cílem je využití rychle rostoucích dřevin (RRD) jako vhodného zdroje energie pro systém centrálního vytápění.